Skip to content

Calitatea face diferența!

echipa6-min
birouri6-min
gimn6-min
clasa-aer6-min
primara6-min
gradi6-min

Viziunea noastră este …

… să facem educaţie de calitate pentru comunitate, într-un mediu care valorizează aptitudinile tuturor elevilor!

Misiunea Școlii

În acord cu viziunea noastră, ne dorim să oferim elevilor șanse egale de formare și dezvoltare a personalităţii lor, pregătirea indispensabilă pentru valorificarea întregului lor potenţial astfel încât să obţină performanța necesară evoluţiei și formării personale.
Școala în parteneriat cu comunitatea locală urmărește dezvoltarea unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa  dezvoltării sale ca persoană și personalitate.
Întreaga activitate a școlii noastre se desfășoară sub deviza: “ Învață pentru viață!


În partenariat cu :

📣 ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

Informații utile privind acordarea burselor școlare, în conformitate cu OME 6238/2023

‼️ BURSELE DE MERIT

📌 Bursele de merit se acordă pentru:
• minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Fiecare diriginte răspunde de selectarea elevilor beneficiari ai burselor.
📌 Elevii claselor a V-a vor beneficia de bursa de merit în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute după absolvirea primelor 2 module, începând cu luna februarie 2024.

❗ Bursele de merit NU se acordă pe perioada vacanțelor școlare.


 

‼️ BURSELE SOCIALE
Se acordă, conform art 10, alineatul 1, lit. a-f, elevilor care se încadrează în una din situațiile de mai jos:
• elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariu minim net pe economie (mai mic de 949 lei);
• elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
• elevilor din familii monoparentale;
• elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
• elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

📌 Documente necesare
Părintele/tutorele legal va depune la secretariatul unității , până vineri, 29.09.2023, dosarul care va cuprinde următoarele:
• cerere (formular tipizat ce se va ridica de la învățător/diriginte);
• declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
• documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

📌 În situația familiilor cu mai mulți copii se va depune pentru fiecare copil pentru care se solicită bursa, dosar individual.

❗ NU primesc bursă socială elevii care:
a) elevii care nu au promovat anul școlar;
b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;
c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.
e) elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

📌 Bursele sociale se acordă și pe perioada vacanței.

📌 Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.

📌 Programul pentru depunerea dosarelor:
La secretariatul Școlii Gimnaziale, Comuna Măgurele
Luni - vineri, 25-29.09.2023, orele 10.00-13.00